ZEBRANIA OBWODOWYCH GRUP CZŁONKOWSKICH MAJ 2023

K O M U N I K A T

RADA NADZORCZA  i  ZARZĄD „SPOŁEM” PSS w Gnieźnie

uprzejmie  z a w i a d a m i a   Członków Spółdzielni  o

ZEBRANIACH  OBWODOWYCH   GRUP CZŁONKOWSKICH

s p r a w o z d a w c z o – w y b o r c z y c h

które  odbędą się:

OBWÓD NR 1 dnia  4.05.2023 r. o godz. 18.00 

Obejmuje: całe Śródmieście oraz osoby mieszkające

poza Gnieznem oraz dzielnice:                          
Os. Grunwaldzkie, Pustachowę, Piekary, Arkuszewo, Skiereszewo.

w  świetlicy „Społem” PSS w Gnieźnie ul. Kilińskiego 16

 

OBWÓD NR 2 dnia  5.05.2023r.   o godz 18.00

Obejmuje: całe Osiedle Winiary, całe Osiedle „Tysiąclecia”

w świetlicy „Społem”PSS w Gnieźnie ul. Kilińskiego 16.

 

OBWÓD NR 3 dnia 8.05. 2023r.  o godz.18.30

obejmuje: całe Pobiedziska

w  Restauracji ”Trzy smaki” w Pobiedziskach ul. K. Odnowiciela

         

Z następującym porządkiem  zebrania:

            1.  Otwarcie zebrania.

            2.  Zatwierdzenie porządku obrad i zapoznanie zebranych z regulaminem obrad.

            3.  Wybór przewodniczącego zebrania.

            4.  Wybór Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.

            5.  Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.

            6.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i działalności społeczno-samorządowej

                  za rok 2022.

            7.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r.

            8.  Informacja Zarządu o zamierzonych działaniach na rok 2023 oraz o sprawach, które

                 będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.

            9.  Dyskusja nad sprawozdaniami i powzięcie wniosków.

            10.  Wolne głosy i wnioski.

            11.  Zamknięcie zebrania.

Przynależność członka do danego obwodu przypisana jest na podstawie jego miejsca zamieszkania.

                   ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NASZYCH CZŁONKÓW

Galeria